Program Gimnazjum

Podstawa programowa i program nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego na trzecim etapie edukacyjnym [gimnazjum]

Podstawa programowa nauczania religii zielonoświątkowej opracowana została w myśl art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,

stanowiących o możliwości prowadzenia konfesyjnego nauczania religii w ramach systemu oświaty publicznej, zgodnie z par. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach (ze zmianą z 30 czerwca 1999 r.) stanowiącym, że nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze zwierzchnie Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

 

Realizacja podstawy odbywa się zgodnie ze współczesnymi wymogami jakie stawia dydaktyka i pedagogika nauczania tego przedmiotu wraz z dbałością o należyte warunki lokalowe i kwalifikacje nauczycieli katechetów niezbędne do jej realizacji.

Cele katechetyczne:

Dążenie do optymalnego rozwoju duchowego i kształtowanie otwartości na przeobrażające działanie Ducha Świętego i Jego prowadzenie.

Budzenie świadomości ludzkiej grzeszności i niedoskonałości oraz możliwości przyjęcia daru zbawienia dzięki Jezusowi Chrystusowi - przygotowanie ucznia do podjęcia decyzji powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi.

Wprowadzenie w rozumienie Bożych Prawd i znaczenia Słowa Bożego w życiu codziennym ucznia jako normy życia, pobożności i wiary oraz uwrażliwianie na poszanowanie Pisma Świętego.

Kształtowanie świadomości ponadczasowego znaczenia biblijnych wzorców osobowych.

Kształtowanie postaw opartych na wartościach etyki chrześcijańskiej jako fundamentu relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym - uwrażliwienie na obecność drugiego człowieka w świecie.

Przygotowanie do współdziałania i odpowiedzialności za drugiego człowieka w społeczności chrześcijańskiej.

Treści edukacyjne:

Osoba Ducha Świętego i Jego działania w świecie.

Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa.

Grzech i jego skutki. Odkupienie w Chrystusie.

Królestwo Boże i życie w Jego chwale.

Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i źródła wartości moralno-etycznych.

Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla wierzących.

Osobiste świadectwa wiary.

Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan.

Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie świata wartości w świetle nauczania Ewangelii.

Zachowania prospołeczne związane z otwarciem się na drugiego człowieka w świecie, pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania społecznie akceptowane

Osiągnięcia:

Uczeń zna:

rolę Ducha Świętego w życiu wierzących,

sposoby wzrastania w wierze,

wartość Pisma Świętego,

osobę i dzieło Jezusa Chrystusa,

zagadnienie grzechu wraz z jego skutkami,

wybrane postaci biblijne jako wzorce osobowe,

Uczeń potrafi:

samodzielnie czytać i interpretować teksty biblijne,

postrzegać i analizować konkretne zagadnienia życiowe z perspektywy wiary chrześcijańskiej,

uszanować godność drugiego człowieka,

aktywnie uczestniczyć we wspólnocie chrześcijańskiej

Program wychowania biblijnego dla klas przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Autor: Elżbieta Bednarz i Gabriela Podgórna.
Nr programu: TK – PR 5/2002. Wydawnictwo: Misja Pokoleń.
Program nauczania religii realizuje nauczyciel religii mgr Leszek Małkiewicz

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież