Start Religia jako przedmiot w szkole Program Szkoła Podstawowa
Program Szkoła Podstawowa

Podstawa programowa i program nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego na drugim etapie edukacyjnym [szkoła podstawowa]


Podstawa programowa nauczania religii zielonoświątkowej opracowana została w myśl art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiących o możliwości prowadzenia konfesyjnego nauczania religii w ramach systemu oświaty publicznej, zgodnie z par. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach (ze zmianą z 30 czerwca 1999 r.) stanowiącym, że nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze zwierzchnie Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

 

Realizacja podstawy odbywa się zgodnie ze współczesnymi wymogami jakie stawia dydaktyka i pedagogika nauczania tego przedmiotu wraz z dbałością o należyte warunki lokalowe i kwalifikacje nauczycieli katechetów niezbędne do jej realizacji.Główne cele katechetyczne:


Rozbudzenie duchowej wrażliwości dziecka.
Rozbudzenie zainteresowania życiem Jezusa Chrystusa i Jego postawy.
Kształtowanie umiejętności odnajdywania Boga w otaczającym świecie - uwrażliwienie na obecność Boga w świecie.
Kształtowanie otwartości na działanie Boga w życiu dziecka.
Budzenie zainteresowania historiami biblijnymi i nauką z nich płynącą.
Kształtowanie umiejętności modlitwy jako rozmowy z Bogiem, wprowadzanie w różne rodzaje modlitwy.
Kształtowanie umiejętności wyrażania i komunikowania własnej wiary.
Zaznajomienie z podstawowymi zasadami uczestnictwa w nabożeństwach i innych spotkaniach wspólnoty.
Kształtowanie poczucia szacunku i odpowiedzialności wobec siebie i innych.
Budzenie pragnienia wypełniania nakazu misyjnego.

Treści edukacyjne:

Podstawowe wiadomości dotyczące Boga-Ojca i Bożego stworzenia.
Podstawowe wiadomości dotyczące Jezusa Chrystusa, jego misji i przykładu życia.
Biblia - Stary i Nowy Testament jako księga święta.
Istota i rodzaje modlitwy.
Zasady uczestnictwa w nabożeństwie.
Święta kościelne i ich znaczenie.
Dekalog - wartości religijne i etyczne w życiu człowieka.
Godność i odpowiedzialność człowieka w świetle Ewangelii.
Uczeń w środowisku szkoły, grupy koleżeńskiej i rodziny
Wypełnianie nakazu misyjnego.

Osiągnięcia:

Uczeń zna:
wybrane pojęcia, postaci i historie biblijne,
rolę i znaczenie dla człowieka Pisma Świętego;
szczególną rolę Boga jako Stworzyciela;
szczególną rolę Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela;
zasady odpowiedzialności wobec siebie i innych


Uczeń potrafi:
wyrażać i komunikować przeżywaną wiarę;
nawiązać i utrzymać poprawne więzi z grupą koleżeńską, szkolną, w Kościele i rodzinie;
uszanować godność drugiego człowieka.


Program wychowania biblijnego dla klas przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Autor: Elżbieta Bednarz i Gabriela Podgórna.
Nr programu: TK – PR 5/2002. Wydawnictwo: Misja Pokoleń.
Program nauczania religii realizuje nauczyciel religii mgr Leszek Małkiewicz

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież